Rekonstrukce Truskavny

Jedná se o roubený patrový dům usedlosti s tradiční trojdílnou dispozicí a výměnkářskou světničkou, krytý sedlovou střechou s kabřincem v hlavním štítovém průčelí. Stavba má po celé délce dvorního průčelí pavlač s bohatě zdobenými sloupky. Objekt pochází z konce 18. století a patří k cenným památkám lidové architektury Kokořínska.

Celý areál usedlosti č. p. 3, obsahující obytné stavení, špýchar a stodolu, je kulturní památkou ve smyslu zákona 20/87 Sb. o státní památkové péči evidovanou pod rejstříkovým číslem 1281. Dům byl na přelomu 80. a 90. let 20. století do značné míry poškozen nepovolenými stavebními úpravami, které do značné míry zasáhly interiér stavby a část výměnkářského traktu.

Pavlač
Pavlač (2003)
Přístavba
Přístavba nad výměnkem (2002)

Stodola
Stodola (2003)

Celkový charakter obytného stavení byl zachován (až na nevhodnou přístavbu nad výměnkářským traktem), ale stav pavlače byl havarijní a v detailu došlo k nevhodným zásahům. Původní vstupní dveře byly nahrazeny nevhodnými novodobými dveřmi. V severozápadním průčelí byl jeden z původních dveřních otvorů zazděn a druhý byl naopak bouráním rozšířen na garážová vrata, venkovní schodiště na pavlač bylo odstraněno. V úrovni patra byl původním majitelem vybourán nový vstup na pavlač těsně vedle původních dveří, který výrazně narušoval kompozici průčelí. K hospodářskému traktu byla přistavena opěrná zeď, terasa a požární nádrž.

Výrazně byl narušen i interiér, ve světnici byl například rozestavěn krb, který vůbec nekorespondoval s charakterem objektu, v jeho blízkosti byla snížena podlaha pod úroveň historické podlahy. Místo, kde byla původní černá kuchyně, bylo zazděno. Roubení je v interiéru kryté omítkou a jeho stav bylo možno určit pouze pomocí sond. V patře byl strop zvýšen na horní úroveň původních trámů a roubení na severovýchodní fasádě bylo značně poškozené (především klimatickými vlivy, chyběla zde také velká část vyspárování mezi trámy). Obě podlaží byla propojena schodištěm, které nekorespondujovalo s charakterem lidové architektury, schodiště z pavlače na zápraží zcela chybělo.

Stodola má pilíře z pískovcových kvádrů, mezi pilíři ve východním průčelí byla vložena výplň ze skleněných prvků Copilit, v podkroví byla vytvořena lodžie se štítem obloženým prkny.

Z původního špýcharu zůstal zachován pouze sklípek s valenou klenbou. Zcela zmizelo roubené patro a zbývající část přízemí. V části špýcharu okolo vstupu do sklepa zůstalo zdivo z pískovcových kvádrů, které bylo obezděno plnými cihlami. Vlivem zatékání a následného promrzání objektu došlo k narušení statiky obvodového zdiva.

Stavba špýcharu
Stavba špýcharu (2003)
Nahoru

Způsob obnovy usedlosti vycházel ze dvou hlavních požadavků – zachování architektonického dědictví a zajištění životaschopnosti všech objektů. Tyto dva požadavky nevyhnutelně vyžadovaly komplexní přístup. Důraz byl kladen rovněž na využití tradičních materiálů, technologií a celkově na environmentálně šetrný přístup (využití tepelného čerpadla pro vytápění), a to jak při opravách původních konstrukcí, tak při doplňování chybějících konstrukcí (špýchar). I při řešení interiéru bylo dbáno na obnovení tradičního charakteru usedlosti samozřejmě v rámci možností s ohledem na využití objektu. Pro obec Truskavnu byla z urbanistického hlediska nezanedbatelným přínosem oprava vstupního průčelí a brány, které jsou orientovány na místní náves s památným stromem, zvoničkou a Božími muky.

Podkroví
Podkroví (2003)

Staveniště
Staveniště (2003)

Obytné stavení slouží pro ubytování a stravování; podkroví je využíváno jako školící místnost pro teoretickou část kursů a čajovna. Opěrná stěna s nevhodným kamenným obložením u jižní fasády obytného stavení byla skryta pod popínavou zelení.

Nadzemní část špýcharu byla obnovena na základě dobových fotografií, přízemí bylo na původních základech nově vyzděno z pískovcových kvádrů, které jsou pro tuto oblast typickým materiálem, patro špýcharu je roubené s pavlačí. Přízemí slouží jakožto provozní zázemí, v patře jsou ubytovací kapacity.

V poslední fázi byla opravena stodola, především její východní průčelí. Dvůr a přilehlá část pozemku představuje pobytovou plochu. Stávající požární nádrž byla částečně zbourána a zčásti opravena na venkovní bazén doplněný drobnou dřevěnou roubenou stavbičkou se saunou.

Nevhodná vstupní brána byla odstraněna a nahrazena novou, tradičně řešenou branou měřítkově přizpůsobenou objektu.

Nahoru

Zpět